Скорочення штату закладів освіти: правомірно чи ні?

Штат працівників — це сукупність посад, установлених штатним розписом навчального закладу. Тому скорочення штату є зміною штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами. Водночас за скорочення штату можливе введення інших посад, спеціальностей, унаслідок чого кількість працівників може і не зменшуватися, а в окремих випадках навіть збільшуватися.

Статтею 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України. Відповідно до статті 10 цього закону міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

В статті 32 даного закону описані повноваження виконавчих органів місцевих рад, а саме: управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.

Відповідно до частини другої статті 64 Закону України «Про освіту» акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади освіти, а також закладами освіти незалежно від форми власності.

Відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту» органи місцевого самоврядування мають такі повноваження:
- відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності повної загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти;
- планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, закладів післядипломної освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, науково-методичних та навчально-методичних установ;
- мають право засновувати заклади освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами, а також реорганізовувати та ліквідовувати їх;
- забезпечують гуртожитками та/або перевезенням здобувачів профільної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються не за місцем проживання (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
- оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
- забезпечують рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм власності;
- здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

Таким чином, жодним законом України органи місцевого самоврядування не наділено повноваженнями переглядати Типові штатні нормативи, затвердження яких відповідними законами України покладено на центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Тому Типові штатні нормативи закладів освіти затверджені відповідними наказами Міністерства освіти і науки України (ЗНЗ - №1202 від 06.12.2010 р., спеціальні ЗНЗ - №1105 від 05.12.2008 р., ДНЗ - №1055 від 04.11.2010 р., ПНЗ - №1230 від 31.10.2012 р., ПТНЗ - №1204 від 06.12.2010 р.)

Володимир Вербицький,
Голова ГО «Спілка освітян України»,
доктор педагогічних наук, професор